People

Name:

Yishuang Liang

Post:

Postdoc

TEL:
E-mail:

liangys@mail.tsinghua.edu.cn

Education Background

B.Sc.,2012, Atmospheric Science, Chengdu University of Information Technology.
Ph.D.,2017, Global Environment Change, College of Global Change and Earth System Science, Beijing Normal University.

Work Experience

Post-Doc.,2017-present, Department of Earth System Science, Tsinghua University.

Research Interests

Earth system models, High performance computing.

Awards & Honors

ACM Gordon Bell Prize Final list Nomination 2017

Selected Publications

[1] Yishuang Liang; Lanning Wang, Guangjun Zhang and Qizhong Wu. Sensitivity test of parameterizations of subgrid-scale orographic form drag in the NCAR CESM1, Climate Dynamics, 2016, 1-15, doi: 10.1007/s00382-016-3272-7.
[2] Yanluan Lin, Xiaomeng Huang, Yishuang Liang, Yi Qin, Shiming Xu, Wenyu Hhuang, Fanghua Xu, Li Liu, Yong Wang, Yiran Peng, Lanning Wang, Wei Xue, Haohuan Fu, Guangjun Zhang, Bin Wang, Ruizhe Li, Cheng Zhang, Hui Lu, Kun Yang, Yong Luo, Yuqi Bai, Zhenya Song, Minqi Wang, Wenjie Zhao, Feng Zhang, Jingheng Xu, Xi Zhao, Chunsong Lu, Yiqi Luo, Yizhao Chen, Yong Hu, Qiang Tang, Dexun Chen, Guangwen Yang and Peng Gong. The Community Integrated Earth System Model (CIESM) from Tsinghua University and its plan for CMIP6 experiments. Climate Change Research, 2019, 15(5): 545-550. doi:10.12006/j.issn.1673-1719.2019.166.
[3] Yidan Xu, Jianping Li, Cheng Sun, Xiaopei Lin, Hailong Liu, Lanning Wang, Yishuang Liang, Qiuyun Wang, Yazhou Zhang, Zhaolu Hou and Fuchang Wang. Contribution of SST change to multidecadal global and continental surface air temperature trends between 1910 and 2013. Climate Dynamics. 2019. doi:10.1007/s00382-019-05060-0.
[4] Haohuan Fu, Junfeng Liao, Wei Xue, Lanning Wang, Dexun Chen, Long Gu, Jinxiu Xu, Nan Ding, Xinliang Wang, Conghui He, Shizhen Xu, Yishuang Liang, Jiarui Fang, Yuanchao Xu, Weijie Zheng, Jingheng Xu, Zhen Zheng, Wanjing Wei, Xu Ji, He Zhang, Bingwei Chen, Kaiwei Li, Xiaomeng Huang, Wenguang Chen, and Guangwen Yang. Refactoring and Optimizing the Community Atmosphere Model (CAM) on the Sunway TaihuLight Supercomputer. SC'16, IEEE. 2016, pp. 969-980. doi:10.1109/SC.2016.82. (SC16, Salt Lake City, UT, USA, 13-18 Nov. 2016)
[5] Haohuan Fu, Junfeng Liao, Nan Ding, Xiaohui Duan, Lin Gan, Yishuang Liang, Xinliang Wang, Jinzhe Yang, Zheng Yan, Weiguo Liu, Lanning Wang, Guangwen Yang. Redesigning CAM-SE for Peta-Scale Climate Modeling Performance and Ultra-High Resolution on Sunway TaihuLight. SC'17 Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis,2017,doi: 10.1145/3126908.3126909. (SC17, Denver, Colorado, USA, 12-17 Nov. 2017)
[6] Feng Tao, Zhenghu Zhou, Yuanyuan Huang, Qianyu Li, Xingjie Lu, Shuang Ma, Xiaomeng Huang, Yishuang Liang, Gustaf Hugelius, Lifen Jiang, Russell Doughty, Zhehao Ren and Yiqi Luo. Deep learning optimizes data-driven representation of soil organic carbon in Earth system model over the conterminous United States,Frontiers in Big Data,2020,doi: 10.3389/fdata.2020.00017