Model Development

Model Team

Atmospheric Model: Wang Bin, Zhang Guangjun, Tian Feng, Wang Yuxuan, Lin Yanluan, Peng Yiran, J. Wright

Ocean Model: Huang Xiaomeng, Xu Fanghua, Xu Shiming, Huang Wenyu

Land Model: Lu Hui, Yu Chaoqin, Yang Kun

Economic Model: Cai Wenjia

Disease Spread Model: Xu Bin, Si Yali, Gong Peng

Ice Model: Xu Shiming

Regional Model: Luo Yong, Huang Jianbin

High-Performance Computing: Yang Guangwen, Fu Haohuan, Xue Wei

Data Support: Bai Yuqi

Coupler: Liu Li